Konservering av arkitekturbundet måleri & polykrom träskulptur

Med vår långa erfarenhet av konservering av arkitekturbundet måleri, polykrom träskulptur samt stafflikonst kan vi hjälpa till att bevara vårt kulturarv. På det viset kan vi fortsätta att berätta vår  gemensamma historia för generationer framöver.

Våra tjänster

Vi kan hjälpa er med konservering av arkitekturbundet måleri. Vi arbetar med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar från varierande tidsperioder. Vi arbetar också med polykrom träskulptur och har erfarenhet av stafflimåleri.

Läs mer om alla våra tjänster nedan.

Skadeinventering

En skadeinventering kartlägger och analyserar materialens egenskaper. Den redovisar skadornas art,  omfattning och orsak.

Konservering

Konserveringens mål är att stoppa ett föremåls förfall. Beroende på föremålets yttre omständigheter sker rengöring och konsolidering.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med.

Urval av kompetenser vi kan utföra

Kalkmålningar
Limfärgsmåleri
Oljemåleri
Polykrom träskulptur
Mosaik
Stafflimåleri
Skadeinventeringar
Vård & underhållsplan

Varför konservera?

Konservering har som mål att stoppa ett föremåls förfall och delas in i olika åtgärder beroende på konstverkets skick:
Konserverande åtgärder, restaurerande åtgärder och förebyggande åtgärder

Konserverande åtgärd

Skadekartering och dokumentation. Rengöring och konsolidering.

Restaurerande åtgärder

Återskapande av nedbrutet material, retuschering

Förebyggande åtgärder

Klimatkontroll, fuktmätning, förvaring

Kyrkoantikvarisk ersättning.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller.

Vi kan bidra med information om Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar. Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för antikvariska merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. En förutsättning för att få kyrkoantikvarisk ersättning är att man har en vård- och underhållsplan. Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram och genomför klimatkontroller. Samtliga arbeten som görs dokumenteras noggrant och enligt riktlinjer från RAÄ. Konserveringsrapporter upprättas efter avslutat arbete.

Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller. Man kan ansöka hos stiftet en gång om året (ta kontakt med respektive stift för sista ansökningsdatum). Medel kan sökas för konservering, men också för utarbetande av en vård- och underhållsplan om man inte redan har en. Bra att veta är att ansökningsprocessen tar cirka ett år. Arbetet får inte påbörjas innan länsstyrelsen beviljat tillstånd och stiftsstyrelsen fattat beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen måste ha använts inom två år från det att medlen beviljats. Pengarna betalas ut när slutintyg för utfört arbete levererats. Information om kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas på Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se eller fås via stiftantikvarien eller motsvarande handläggare i varje stift.

Våra aktuella nyheter

Västra Tommarps kyrkas hemligheter

Västra Tommarps kyrka strax norr om Trelleborg bär på en spännande historia. Den är uppförd på en mycket fornlämningsrik jord. Det har funnits bosättningar i området redan på stenåldern och trakten har genom årtusenden varit en mycket viktig odlings-och handelsregion.

SVT Skåne i Finja kyrka

Arbetet i Finja går vidare och för ett par veckor sedan hade vi besök av SVT Skåne som gjorde ett fint litet inslag om kyrkans målningar.

Finja kyrka

Nu startar vi konserveringsarbetet i Finja kyrka utanför Hässleholm. Från augusti 2020 och ett år fram kommer kyrkan att vara stängd för arbetet med kalkmålningarna. Den numera vida berömda målningssviten togs fram 1931-32 av konservator Hans Erlandsson.

God jul och gott nytt 2020

Året 2019 har rusat förbi och här kommer ett axplock av det som vi har arbetat med under året!

Se mer av
vad vi har gjort.

Läs våra rapporter

Här hittar du de rapporter som har upprättats efter varje projekt.

Se våra referenser

Här hittar du alla våra referenser och arbeten vi har utfört.

Vår historia

Vår historia börjar 1991.
Sen dess har vi arbetat i över 150 kyrkor och runt 100 profana byggnader.

Vår samlade erfarenhet har vi fått genom många års arbete och uppdrag. Genom åren har vi fått förtroendet och tilliten att hjälpa till att bevara vårt gemensamma kulturarv, vilket vi är mycket tacksamma för.

Skånes Målerikonservatorer består av konservator Ingrid Wedberg,
Hanna Eriksson & Matilda T. Brönmark.

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035

Hanna Eriksson

hanna@skanesmalerikonservatorer.se

+46 709 247115

Ingrid Wedberg

ingrid@skanesmalerikonservatorer.se

+46 733 801590

Matilda T. Brönmark

matilda@skanesmalerikonservatorer.se

+46 702 168035